Ocenianie PDF Drukuj Email
Podziel się

W naszej szkole dbamy o to, by ocenianie umiejętności było dla dziecka źródłem pozytywnych wzmocnień. Chcemy, by dzięki ocenom dziecko chciało podejmować dalsze wysiłki i się doskonalić.

 

Ocenianie w klasach 0 - 3

Dziecko cechuje niepohamowana ciekawość świata, chęć zdobywania wiedzy i umiejętności. Rozwija się zgodnie ze swoimi naturalnymi możliwościami i potrzebami. A odpowiednio wyrażona opinia może stymulować dziecko do dalszych poszukiwań. W ATUCIe przykładamy więc wagę do wszechstronności i zrozumiałego sposobu wyrażania ocen. Ocena opisowa ma dawać maksimum informacji, podkreślać, co zostało osiągnięte i wskazywać, co wymaga dodatkowych ćwiczeń i opanowania. Nasi nauczyciele w klasach 1-3 nie stosują ocen szkolnych starego typu. Dziecko na bieżąco jest informowane o swoich postępach, a dwa razy w roku w formie pisemnej informujemy rodziców. Na opisową ocenę semestralną składają się informacje od wszystkich nauczycieli, za wyjątkiem wykładowców religii i etyki, które nie są oceniane.

 

Ocenianie w klasach 4-6

W szkole ATUT, podobnie jak we wszystkich placówkach realizujących IB Middle Years Programme (IB MYP), obowiązuje tak zwany kryterialny system oceniania. Dla każdej grupy przedmiotów (grup przedmiotowych) określa się zbiór kryteriów. Stanowią one integralną część metodyki nauczania wg standardów International Baccalaureate Organization.

Cele oceniania kryterialnego to:

● rzetelne informowanie o postępach w nauce

● promowanie pozytywnego nastawienia do nauki

● wspomaganie nauczania holistycznego - ukierunkowanego na całościowy rozwój ucznia

● promowanie zrozumienia wiedzy poprzez odniesienia do własnych doświadczeń uczniów i problemów z realnego świata

Ocenianie kryterialne określa poziom, jaki uczeń osiągnął w danym zadaniu. Opisy poziomów w każdym z kryteriów przedmiotowych są odrębne dla każdego etapu kształcenia. Na bieżąco nauczyciele opracowują też szczegółowe opisy dla każdego zadania. Opisy te określają wiedzę i umiejętności potrzebne do osiągnięcia danego poziomu w konkretnym zadaniu. Pod koniec semestru ustala się ostateczny semestralny (lub roczny) poziom osiągnięć dla każdego ucznia w każdym z kryteriów. Suma poziomów z wszystkich kryteriów przedmiotowych przeliczana jest na ocenę semestralną (w sześciostopniowej, obowiązującej w Polsce skali). Szczegółowe zasady ocenianie kryterialnego znane są uczniom i rodzicom dzięki rozpowszechnianemu w szkole dokumentowi "Przedmiotowy Systemem Oceniania".