Nowa edycja konkursu PDF Drukuj Email
Podziel się

XIV edycja Programu Stypendiów Pomostowych na Dolnym Śląsku - rok akademicki 2016/2017


Stypendia pomostowe skierowane są do uzdolnionych maturzystów, którzy po raz pierwszy podeszli i zdali egzamin maturalny w roku 2016, mieszkają w małych miejscowościach Dolnego Śląska (poniżej 20 tys. mieszkańców) oraz dostali się na I rok studiów dziennych magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia do nadawania tytułu naukowego magistra.

Stypendia pomostowe mają pomóc "świeżo upieczonym" studentom, pochodzącym z niezamożnych rodzin, przetrwać najtrudniejszy, pierwszy rok studiowania. Organizatorem Programu Stypendiów Pomostowych na terenie całego kraju jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi (dalej FEP). Fundacja Edukacji Międzynarodowej jest jej dolnośląskim partnerem (Organizacją Lokalną).

W roku akademickim 2016/2017 każde stypendium wyniesie 5000 zł rocznie (500 zł miesięcznie wypłacanych przez 10 miesięcy roku akademickiego 2016/2017). Wkład finansowy Fundacji Edukacji Międzynarodowej (25 proc. wartości każdego stypendium) możliwy jest ze środków programu stypendialnego "zDolny Śląsk". Tymczasem środki przekazywane przez FEP pochodzą od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji BRE Banku, Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego i Fundacji Wspomagania Wsi.

 

Konkurs wniosków o udzielenie rekomendacji

Ogłaszamy "Konkurs wniosków o udzielenie rekomendacji" dla osób chcących ubiegać się o stypendia pomostowe na rok akademicki 2016/2017. Nabór wniosków potrwa do 29 lipca 2016.

Aplikowanie o stypendium pomostowe jest dwuetapowe:

I etap - uzyskanie rekomendacji organizacji lokalnej (czyli FEM dla kandydatów z Dolnego Śląska)

II etap - złożenie wniosku do FEP (organizatora ogólnopolskiego) on line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Przypominamy, że kandydaci na stypendystów (niezależnie od segmentu, w którym będą aplikować) dokonują rejestracji internetowej na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Do systemu on-line będą mogli logować się wyłącznie kandydaci posiadający rekomendację organizacji lokalnej. Wnioski bez rekomendacji będą przez system komputerowy odrzucane.

 

Kryteria udzielania rekomendacji

Rekomendacja zostanie udzielona 7 osobom spełniającym warunki Regulaminu Programu Stypendiów Pomostowych i poniższe kryteria. Wnioskujący o udzielenie rekomendacji muszą spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:

1. Muszą być maturzystami 2016 roku, tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w tym roku szkolnym. Wnioski maturzystów z lat ubiegłych, poprawiających matury w 2016 roku nie będą rozpatrywane.

2. Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających w czerwcu 2016 kwoty 1295 zł netto w przeliczeniu na osobę lub 1480 zł netto w przeliczeniu na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

3. Pochodzą z miejscowości do 20.000 mieszkańców, tzn. są zameldowani w województwie dolnośląskim, na wsi lub mieście do 20 tys. mieszkańców co najmniej 6 miesięcy przed ogłoszeniem obecnej edycji Programu (tj. zameldowanie sprzed 07.10.2015). Jakiekolwiek przemeldowania z miasta na wieś, tuż przed złożeniem wniosku będą dyskwalifikowały wniosek.

4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 90 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane pisemnie (ale na obydwu poziomach!) i mnoży je odpowiednio przez 0.4 lub 0.6 a następnie sumuje wszystkie punkty i tę sumę wpisuje do wniosku (algortym liczenia punktów w przypadku zdawania matury międzynarodowej znajduje się TUTAJ).

5. Zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia do nadawania tytułu magistra.

UWAGA! Rekomendacja zostanie udzielona 7 osobom, których wnioski będą kompletne i uzyskają najwyższą liczbę punktów (spośród wszystkich wniosków złożonych do FEM w niniejszym konkursie) za egzamin maturalny obliczonych wg algorytmu. W przypadku osób, które będą miały tę samą liczbę punktów za egzamin maturalny, pierwszeństwo uzyska osoba o niższym dochodzie na osobę w rodzinie.

Lista osób, które uzyskały rekomendację - upoważniającą do wypełnienia wniosku o stypendium pomostowe na stronie www.stypendia-pomostowe.pl - zostanie opublikowana w dniu 10 sierpnia 2016.

Do 17 sierpnia 2016 do godziny 16:00 rekomendowani przez FEM kandydaci będą mieli czas na wypełnienie wniosku on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

 

Obowiązujące dokumenty

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem Stypendium Pomostowego na rok  akademicki 2016/2017, wypełnij Wniosek o udzielenie rekomendacji.

Do wniosku musisz dołączyć:

 • wypełnione "Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej",
 • "Zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych",
 • dokumenty potwierdzające dochody rodziny w czerwcu 2016 r. (listę dokumentów znajdziesz na drugiej stronie "Oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej"),
 • kopię świadectwa dojrzałości (jak policzyć punkty z matury, dowiesz się wykorzystując ALGORYTM),
 • zaświadczenie o przyjęciu na studia,
 • kopię obu stron dowodu osobistego (jeżeli dowód osobisty nie zawiera danych o miejscu zameldowania, KONIECZNE jest dostarczenie zaświadczenia z Urzędu Gminy potwierdzającego zameldowanie i datę, od której ubiegający się o stypendium zameldowany jest na stałe pod podanym adresem).

 

Kiedy i jak dostarczyć wniosek?

Wniosek wyślij pocztą wraz z wymaganymi załącznikami do 29 lipca 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Zielińskiego 38, 53-534 Wrocław. PROSIMY NIE PRZYNOSIĆ WNIOSKÓW OSOBIŚCIE DO SIEDZIBY FUNDACJI!


Kto mi pomoże wypełnić wniosek?

Tegoroczną edycję Programu Stypendiów Pomostowych na Dolnym Śląsku wspierają "Poławiacze Pereł" - organizacje współpracujące z Fundacją Edukacji Międzynarodowej w ramach wspierania uzdolnionej dolnośląskiej młodzieży. Osoby składające wniosek o rekomendację Fundacji Edukacji Międzynarodowej w celu ubiegania się o Stypendium Pomostowe mogą także zgłaszać się do "Poławiaczy" z prośbą o pomoc w wypełnieniu wniosku.

Więcej o Poławiaczach Pereł - tutaj.

 

Wyjaśnienie pojęć użytych w dokumentach konkursowych

 • Uprawnieni do składania wniosków

Program Stypendiów Pomostowych organizowany przez Fundację Edukacji Międzynarodowej (FEM) na Dolnym Śląsku należy do tzw. II segmentu tego programu: "młodzież ze szkół objętych programami stypendialnymi organizacji lokalnych skupionych wokół Fundacji im. Stefana Batorego i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce". Fundacja Edukacji Międzynarodowej jest Organizacją Lokalną w rozumieniu zapisów Regulaminu Programu Stypendiów Pomostowych. FEM organizując regionalny konkurs stypendialny "zDolny Śląsk" obejmuje swoim zasięgiem cały Dolny Śląsk, a zatem każdy tegoroczny dolnośląski maturzysta (uczeń, który ma stałe miejsce zameldowania na terenie województwa dolnośląskiego oraz zdał egzamin maturalny w roku 2016 w szkole znajdującej się na terenie województwa dolnośląskiego) spełniający warunki Regulaminu Programu Stypendiów Pomostowych (edycja 2016/2017) w zakresie: wyniku z egzaminu maturalnego (łącznie min. 90 punktów z wszystkich egzaminów w części pisemnej matury, obliczonych zgodnie z Algorytmem), przyjęcia na studia, miejsca zamieszkania - stałe zameldowanie w dolnośląskiej miejscowości do 20 tys. mieszkańców co najmniej 6 miesięcy przed ogłoszeniem obecnej edycji Programu (tj. zameldowanie sprzed 07.10.2015) i dochodu (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie może być wyższy niż 1295 zł lub 1480 zł gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności), może składać wniosek o rekomendację do FEM.

 • Dochody z działalności gospodarczej - dokumentowanie osiągniętych przychodów

Informacja o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej dołączana do "Oświadczenia o sytuacji materialnej" powinna zawierać, oprócz dochodu netto, dane o wysokości przychodu brutto, potrącanej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i chorobowe.

W celu udokumentowania osiągniętych dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej prosimy o dołączenie do wniosku następujących dokumentów:

1. Oświadczenie poświadczone przez księgowego* o osiągniętym dochodzie w czerwcu 2016.

2. Oświadczenie poświadczone przez księgowego* o łącznym dochodzie za 6 miesięcy roku 2016.

3a. W przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach w 2015 roku (jeśli działalności gospodarczej w 2015 roku nie prowadzono, należy złożyć stosowne oświadczenie).

3b. W przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od obrotu:

- kserokopię decyzji z Urzędu Skarbowego o wymiarze płaconego podatku,

- zestawienie ewidencji przychodów (za co najmniej 12 ostatnich miesięcy - jeżeli działalność prowadzona jest krócej, to za cały okres prowadzenia działalności),

- kserokopie dowodów zapłaty podatku dochodowego (za co najmniej 12 ostatnich miesięcy - jeżeli działalność prowadzona jest krócej, to za cały okres prowadzenia działalności).

3c. W przypadku działalności gospodarczej odpodatkowanej na zasadach "karty podatkowej":

- kserkopia decyzji z właściwego Urzędu Skarbowego o aktualnej wysokości podatku,

- kserokopie dowodów zapłaty podatku dochodowego (za co najmniej 12 ostatnich miesięcy - jeżeli działalność prowadzona jest krócej, to za cały okres prowadzenia działalności).

*Uwaga! W przypadku, gdy księgi rachunkowe firmy są prowadzone samodzielnie przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, oświadczenia, o których mowa w p.1 i 2 podpisuje właściciel firmy.

 • Dokumentowanie dochodów innych niż z działalności gospodarczej (zwracamy uwagę na opis zawarty na drugiej stronie 'Oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej')

Dokument z zakładu pracy potwierdzający uzyskane dochody musi wskazywać na dochód netto osiągnięty w czerwcu 2016 r. Nie może to być zaświadczenie zawierające np. tylko średnią dochodów za 3 ostatnie miesiące, a jednym z miesięcy jest czerwiec. W przypadku rolników wymagane jest zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych.

Uwaga! Jeśli w rodzinie wnioskodawcy są osoby bezrobotne konieczne jest załączenie do wniosku decyzji o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawienia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia o pozostawaniu (lub nie) w ewidencji bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy. Ww. dokumenty wydają Powiatowe Urzędy Pracy właściwe dla miejsca zameldowania osoby bezrobotnej.

Gdy członkiem rodziny osoby ubiegającej się o stypendium pomostowe jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, należy do wniosku o rekomendację dołączyć kopię ww. orzeczenia.

 • Kopia świadectwa maturalnego

Prosimy o załączanie do wniosku kopii świadectwa maturalnego potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez sekretariat szkoły maturzysty.

Uwaga! OKE nie potwierdza świadectw maturalnych za zgodność z oryginałem - powinna to uczynić szkoła macierzysta maturzysty. Nie jest wymagane potwierdzenie notarialne, wystarczy potwierdzenie ze szkoły. Jeżeli szkoła maturzysty nie chce potwierdzić kopii świadectwa maturalnego za zgodność z oryginałem prosimy o dołączenie stosownego oświadczenia.)

 • Typ szkoły wyższej

O stypendium mogą ubiegać osoby, które dostały się na I rok studiów dziennych magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia do nadawania tytułu naukowego magistra. Osoby, które będą studiować np. w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych lub Kolegiach Nauczycielskich nie mogą składać wniosków o przyznanie stypendium.

 • Zaświadczenie o przyjęciu na studia

Do wniosku musi być koniecznie załączone "Zaświadczenie o przyjęciu na studia" (lub "Decyzja o przyjęciu"). Zaświadczenie musi zawierać jednoznaczną informację, że wnioskujący został już przyjęty w poczet studentów konkretnej uczelni i kierunku na rok akademicki 2016/2017. Nie będą akceptowane np. zaświadczenia o złożeniu dokumentów kandydata do biura rekrutacyjnego uczelni.

W przypadku, gdy do dnia 29.07.2016 (ostatni dzień, w którym można wysłać wniosek o rekomendację do FEM) zostały mniej niż 2 dni robocze, a wnioskujący nie otrzymał jeszcze z uczelni oficjalnego zaświadczenia o przyjęciu wystawionego przez komisję rekrutacyjną uczelni, możliwe jest załączenie informacji potwierdzającej przyjęcie na studia np. wydruku z internetowej strony rekrutacyjnej uczelni. Informacja ta musi jednak jednoznacznie potwierdzać, że wnioskujący został przyjęty na I rok studiów i nie znajduje się na np. liście rezerwowej lub liście "zakwalifikowanych do przyjęcia". W momencie otrzymania oficjalnego pisma od komisji rekrutacyjnej potwierdzającej przyjęcie na studia należy kopię tego pisma niezwłocznie przesłać do FEM - dokument ten jest potrzebny do dalszej oceny wniosku kandydata przez komisję stypendialną, jego brak będzie skutkować odrzuceniem wniosku z powodów formalnych.