Wiktor

Poznaj Wiktora i innych naszych stypendystów. Zostań jednym/jedną z nich!

24-07-2024

Poznajcie Wiktora – międzynarodowego i polskiego mistrza Finswimmingu i zajrzyjcie też do innych naszych Stypendystów! Przypominamy, że trwają nabory do dwóch naszych programów stypendialnych. Jeden z nich kończy się już za kilka dni!

Dla maturzystów nabór wniosków o rekomendację do Programu Stypendiów Pomostowych kończy się już 29 lipca 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego). Można zyskać aż 10 000 zł. Na złożenie wniosku o stypendium “zDolny Śląsk” macie więcej czasu, ale przygotowanie wniosku też jest bardziej czasochłonne. Nie czekajcie na ostatnią chwilę!

stypendia pomostowe (1)

Nabór wniosków o rekomendację do Programu Stypendiów Pomostowych 2024

08-07-2024

Rozpoczynamy nabór wniosków o rekomendację do Programu Stypendiów Pomostowych. Zapraszamy dolnośląskich maturzystów, zdających egzamin dojrzałości w roku 2024, do ubiegania się o rekomendację FEM. Osoby, które uzyskają rekomendację naszej Fundacji mają szanse na roczne stypendia w wysokości aż 10 000 zł od Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (FEP) z Łodzi.

W konkursie mogą wziąć udział absolwenci szkół ponadpodstawowych, które mieszkają w dolnośląskich miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców i jesienią 2024 rozpoczną studia na państwowych uczelniach wyższych.

Wniosek

Wnioski należy przesyłać pocztą na adres korespondencyjny FEM we Wrocławiu, ul. Racławicka 101, z dopiskiem “stypendia pomostowe” do 29 lipca 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Tutaj można pobrać wniosek o rekomendację:

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć:

Koniecznie należy zapoznać się z:

Kryteria konkursowe

Rekomendacja zostanie udzielona osobom spełniającym warunki ww. regulaminu oraz poniższe kryteria. Kandydaci muszą spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:

1. Muszą być maturzystami 2024 roku, tzn. zdać maturę i ukończyć szkołę średnią w roku szkolnym 2023-2024. Wnioski maturzystów z lat ubiegłych, np. poprawiających matury w 2024 roku nie będą rozpatrywane.

2. Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających w czerwcu 2024 kwoty 2 969 zł brutto w przeliczeniu na osobę. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.

3. Pochodzą z miejscowości do 20.000 mieszkańców, tzn. są zameldowani w województwie dolnośląskim, na wsi lub mieście do 20 tys. mieszkańców co najmniej 2 lata przed ogłoszeniem obecnej edycji Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl (tj. zameldowanie nie później niż 05.04.2022). Przemeldowania dokonane tuż przed złożeniem wniosku będą dyskwalifikowały wniosek.

4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 100 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane pisemnie (ale na obydwu poziomach!) i mnoży je odpowiednio przez 0.4 (dla poziomu podstawowego) lub 0.6 (dla poziomu rozszerzonego), a następnie sumuje wszystkie punkty i tę sumę wpisuje do wniosku (algorytm liczenia punktów w przypadku zdawania matury międzynarodowej znajduje się TUTAJ).

5. Zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia do nadawania tytułu magistra.

O rekomendację mogą starać się wszyscy maturzyści, którzy mieszkają na Dolnym Śląsku i są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka. Nie trzeba legitymować się otrzymywaniem od nas wcześniej stypendium.

Informacje dodatkowe ważne przy kompletowaniu załączników do wniosku:

 • jeśli kandydat posiada rodzeństwo uczące się konieczne jest załączenie kserokopii legitymacji szkolnej. Jeśli rodzeństwo studiuje, należy dołączyć do wniosku zaświadczenie z uczelni, na którym uwidoczniony zostanie tryb studiów,
 • prosimy o sprawdzenie czy kandydat uwzględnił wszystkich członków rodziny oraz ich dochody,
 • w przypadku kandydata, którego rodzina osiąga dochody z gospodarstwa rolnego, prosimy o przedstawienie zaświadczenia o wysokości tych dochodów z gospodarstwa wydane przez Urząd Gminy właściwy dla miejsca zamieszkania kandydata. 

Zachęcamy także do przeczytania odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania odnośnie aplikowania o stypendium pomostowe. Większość odpowiedzi dotyczy wszystkich aplikujących w każdym segmencie konkursu, jednak prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na odpowiedzi dotyczące kandydatów aplikujących w ramach segmentu II, czyli z “rekomendacją organizacji lokalnej”. Całość dokumentu znajduje sie TUTAJ.

Tryb wyboru kandydatów

 • Rekomendacja zostanie udzielona osobom, których wnioski będą kompletne i uzyskają najwyższą liczbę punktów (spośród wszystkich wniosków złożonych do FEM w niniejszym konkursie) za egzamin maturalny obliczonych wg algorytmu.
 • W przypadku osób, które będą miały tę samą liczbę punktów za egzamin maturalny pierwszeństwo uzyska kandydat o niższym dochodzie na osobę w rodzinie i podejmujący studia na uczelni na terenie Dolnego Śląska.

Szczegóły dotyczące Programu i zasady aplikowania o stypendium w przypadku otrzymania naszej rekomendacji dostępne są na stronie ogólnopolskiego organizatora konkursu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Łodzi. Link do strony Programu: www.stypendia-pomostowe.pl

FB stypendia zDolny Slask 2024

Trwa nabór wniosków stypendialnych “zDolny Śląsk” (XXIV edycja 2024/2025)

01-07-2024

XXIV edycja Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk” rozpoczęta. Można nadsyłać wnioski. 

Zapraszamy do składania wniosków o roczne stypendia uczniów i absolwentów dolnośląskich szkół podstawowych (od klasy IV, ukończonej w czerwcu 2024) i ponadpodstawowych (również tegorocznych maturzystów). Wnioski można nadsyłać do siedziby Fundacji do 20 września 2024, wyłącznie drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie “zDolny Śląsk”.

Stypendia „zDolny Śląsk” są dofinansowane z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Kapituła Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień uchwaliła tegoroczny Regulamin konkursu i kryteria oceny. W zależności od grupy wiekowej uczniów stypendia będą przyznawane w kwotach: 3500 zł, 4000 zł lub 4500 zł. Przewidujemy, jak zwykle, sfinansowanie około 50 stypendiów “zDolny Śląsk” oraz dofinansowanie kilku Stypendiów Pomostowych.

Wymagania konkursu 2024/2025

 • spełnienie wymagań Regulaminu Konkursu
 • ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe albo szczególne dokonania w zakresie działalności społecznej,
 • miejsce stałego zameldowania na Dolnym Śląsku,
 • przesłanie poprawnie wypełnionego wniosku z wymaganymi załącznikami w terminie i na właściwy adres.

Do pobrania

Pozostałe dokumenty

Informacje dodatkowe

   • Wniosek można złożyć tylko w jednej kategorii. O wyborze kategorii / typie stypendium decyduje wnioskujący, biorąc pod uwagę przewagę osiągnięć, które prezentuje we wniosku.
   • W konkursie nie biorą udziału uczniowie edukacji wczesnoszkolnej, czyli kończący w czerwcu 2024 klasy I, II lub III szkół podstawowych.
   • Wszystkie pozycje wniosku muszą być wypełnione.
   • List motywacyjny powinien być napisany samodzielnie przez kandydata na stypendystę.
   • Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata jest nieobowiązkową informacją uzupełniającą do wniosku.
   • Decyzja Kapituły o przyznaniu stypendiów jest ostateczna. Zatem – zgodnie z Regulaminem – nie uzasadniamy oceny wniosków i od decyzji nie można się odwołać.
   • Prosimy nie przesyłać oryginałów świadectw i dyplomów lub innych dokumentówwyłącznie kopie!
   • Prosimy nie pakować każdej ze stron wniosku w osobne tzw. “koszulki foliowe”. To bardzo utrudnia prace administracyjne. Wszystkie strony wniosku prosimy spiąć np. dużym spinaczem biurowym.
   • Wnioski przyjmujemy wyłącznie drogą pocztową. Nie ma możliwości osobistego składania wniosków.
   • Decyzją Kapituły wysokość stypendiów może ulec zmianie.

Warto przeczytać przed wypełnieniem wniosku

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku o stypendium zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej powtarzające się pytania dotyczące Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”. To ważny zbiór informacji, który m.in. pomoże w podjęciu decyzji o złożeniu wniosku oraz wyjaśnia zasady oceny i weryfkacji wniosku. Całość znajduje się TUTAJ.

Jeżeli jesteś tegorocznym maturzystą i mieszkasz w dolnośląskiej miejscowości do 20 tys. mieszkańców sprawdź Program Stypendiów Pomostowych – szansa na stypednium w kwocie aż 10 000 zł. Szczegóły TUTAJ

 

dolny-slask-logotyp-kolor-jpg-zip
Program dofinansowany z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego
DSC_0716-001

Podsumowanie roku szkolnego 2023-2024 w szkołach FEM

24-06-2024

Kończąc 34. rok szkolny w szkołach Fundacji Edukacji Międzynarodowej (FEM), patrzymy wstecz na okres pełen wzrostu i nowych wyzwań. Nasze szkoły stale się rozwijają, podejmując nowe inicjatywy i oferując naszym uczniom coraz więcej możliwości.

Dydaktyczny poziom naszych szkół utrzymuje je stale w czołówce placówek regionu, o czym świadczą wyniki egzaminów ósmoklasisty oraz wyniki matur (polskiej i międzynarodowej), a także miejsce naszego liceum w czołówce rankingu szkół średnich Wrocławia.

W minionym roku skoncentrowaliśmy się na działaniach wspierających zrównoważony rozwój. Był to zarówno ogromny projekt inwestycyjny realizowany dzięki wsparciu z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i szereg działań dydaktycznych, mających na celu dobrostan naszych szkolnych społeczności. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Wyrazem tego jest wiele programów dydaktycznych, w tym nasz udział w ogólnopolskim programie profilaktycznym “Godzina dla młodych głów”, który koncentruje się na dobrostanie psychicznym uczniów. Zrównoważony rozwój jest jednym z kluczowych elementów naszego strategicznego podejścia edukacyjnego, a nasze działania w tym zakresie pokazują zaangażowanie FEM w tworzenie lepszego świata.

Staramy się również rozwijać kompetencje międzykulturowe naszych uczniów. Udział w projektach przybliżających różne kultury nie tylko zwiększa ich świadomość i orientację w świecie, ale także wzmacnia ich umiejętności językowe. Naszym celem jest przygotowanie ich do życia w zglobalizowanej rzeczywistości, wyposażając młodzież w narzędzia do poruszania się i doceniania różnorodnych krajobrazów kulturowych.

Szczegółowe informacje na temat konkretnych projektów i działań można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych szkół.

Dziękujemy społeczności szkół FEM za udział w naszej dydaktycznej podróży. Życzymy wszystkim udanych wakacji i z niecierpliwością czekamy na kolejny rok pełen doskonalenia i innowacji.

ranking-liceow-wroclaw-2024-wasza-edukacja

Liceum FEM w czołówce rankingu we Wrocławiu

07-05-2024

W nowo opublikowanym przez ogólnokrajowy portal edukacyjny ‘Wasza Edukacja’ rankingu liceów nasze Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu zajęło V miejsce wśród wszystkich liceów w mieście oraz I miejsce wśród liceów niepublicznych Wrocławia.

Ranking został opracowany na podstawie oficjalnych danych z egzaminów maturalnych (pochodzących z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji i Nauki) w poszczególnych przedmiotach, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. W analizie uwzględniono również wyniki ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz dodatkową wartość edukacyjną szkoły.

Serdecznie gratulujemy!

ilustracja na stronę www (1)

Konferencja podsumowująca projekt z funduszy EOG

22-04-2024

W najbliższą środę odbędzie się w siedzibie FEM konferencja podsumowująca projekt poprawy efektywności energetycznej, który realizujemy ze Społeczno-Oświatowym Stowarzyszeniem Menadżerów w Strzelcach Opolskich dzięki dofinansowaniu przez fundusze EOG. 

W ramach konferencji przedstawimy wyniki realizacji inwestycji u obu organizacji partnerskich oraz odbędzie się uroczysta Gala wieńcząca młodzieżowy konkurs na temat termomodernizacji. Program wydarzenia znajduje się na grafice poniżej.

banner projekt EOG termomodernizacja

  program - konferencja termomodernizacja

 

film_clip

“Szkoła bliżej zrównoważonego rozwoju” – film o naszym projekcie

24-04-2024

Dzisiaj ma swoją premierę nasz film podsumowujący modernizację i działania dydaktyczne w ramach projektu poprawy efektywności energetycznej w naszym budynku szkolnym we Wrocławiu oraz w siedzibie naszego partnera projektowego – Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Menadżerów w Strzelcach Opolskich. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego materiału, a szczególnie naszym wspaniałym narratorom – uczniom Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu! Zachęcamy do subskrybowania kanału liceum na YouTube !

banner projekt EOG termomodernizacja

DSC_1454-001

Konferencja i gala konkursu na termomodernizację

banner projekt EOG termomodernizacja

26-04-2024

W minioną środę w trakcie konferencji z udziałem zaproszonych gości podsumowaliśmy ponad dwuletni projekt poprawy efektywności energetycznej w szkołach FEM oraz w budynku szkolnym Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Menadżerów w Strzelcach Opolskich, który zrealizowaliśmy dzięki dofinansowaniu z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Konferencja była okazją do wysłuchania wykładów o technologicznych i dydaktycznych aspektach projektu oraz wykładu o zagrożeniach, ale i nadziejach dla naszej planety, związanych z rosnącą społeczną świadomością i rozwijającą się technologią. W ramach spotkania odbyła się publiczna premiera filmu poświęconemu projektowi, o którym pisaliśmy w poprzednim poście, a który spotkał się z żywym przyjęciem przez uczestników.

Ważnym punktem konferencji była Gala wręczenia nagród i prezentacje projektów laureatów młodzieżowego konkursu termomodernizacji – uczniów szkół FEM i SOSM. Ogromne gratulacje dla laureatów konkursu!

 • I nagrodę ex aequo otrzymali: Nadia i Barbara – uczennice Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu oraz Jack i Juhyun – uczniowie Wrocław International School
 • II nagrodę ex aequo otrzymali: Kacper i Denis – uczniowie Niepublicznej Branżowej Szkoły w Strzelcach Opolskich oraz Julia i Oliwia – uczennice Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu
 • wyróżnienia otrzymali: Minju i Ji Yoon oraz Polina i Volodymyr – uczniowie Wrocław International School

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji, młodzieży, nauczycielom oraz naszemu partnerowi Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Menadżerów w Strzelcach Opolskich, wszystkim osobom zaangażowanym w realizację ogromnego przedsięwzięcia termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej w naszych szkołach! Czas na zrównoważony rozwój!

Zapraszamy do obejrzenia GALERII ZDJĘĆ Z KONFERENCJI

Konferencję relacjonowała regionalna Telewizja Echo24:

 

ilustracje na stronę www (1)

Konkurs na stanowisko Koordynatora IB MYP

19-04-2024

Fundacja Edukacji Międzynarodowej ogłasza konkurs na stanowisko

Koordynatora IB Middle Years Programme (MYP)

w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej ATUT FEM oraz w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu

Wymagania:

 • kwalifikacje pedagogiczne
 • doświadczenie w pracy w szkole z jednym z programów International Baccalaureate: MYP, PYP lub IB Diploma
 • płynna znajomość języka angielskiego
 • mile widziane doświadczenie kierownicze w szkole np. w roli lidera zespołu, koordynatora etc.

Oczekiwane umiejętności:

 • zdolność planowania i organizacji pracy własnej oraz innych
 • zarządzanie zespołem
 • elastyczność
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty

 • CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • koncepcja pracy zawierająca filozofię zawodową kandydata

Zgłoszenia wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2024 r. na adres: biuro@fem.org.pl

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w terminie do 20 maja 2024 r.

 

19Termin rozpoczęcia pracy na stanowisku: 19 sierpnia 2024

DSC_0765

Klasa Letnia posłuży nauce o ekologii

19-04-2024

Na naszym tarasie stanęła właśnie Klasa Letnia, która posłuży dzieciom i młodzieży szkół FEM jako osłonięte od słońca, przyjazne miejsce do nauki na świeżym powietrzu. Jest to kolejny element naszej inwestycji w zielono-niebieską infrastrukturę, który realizujemy w ramach projektu poprawy efektywności energetycznej dofinansowanego przez fundusze EOG. 

Wczoraj kręciliśmy między innymi właśnie w Klasie Letniej spot, którego zadaniem będzie popularyzacja przyjętych przez nas rozwiązań technicznych i dydaktycznych związanych z odnawialnymi źródłami energii.

banner projekt EOG termomodernizacja

DSC_0772 DSC_0761 DSC_0755